Trembëdhjetë Petalet e Para në Buqetën Rurale

Institucioni i Prefektit të qarkut Gjirokastër ka mundësuar hartimin e këtij materiali për zhvillimin rural të 13 fshatrave turistike të Qarkut Gjirokastër të përfshira në Programin e Integruar për Zhvillimin Rural (PIZHR) i cili synon të koordinojë ndërhyrjet zhvillimore në hapësirat rurale.

Buletini Statistikor 2018

Duke qenë se Misioni i Prefektit të qarkut është përmbushja e detyrimeve për të garantuar zbatimin e programit politik të Këshillit të Ministrave, qëllimi kryesor i këtij materiali është njohja me qarkun Gjirokastër, bashkërendimi i politikave të Qeverisë Shqiptare, monitorimi dhe vlerësimi i progresit të bërë në sektorë kyç, për vitin 2018.

Veprimtaria e Institucionit 2018

Parimet e organizimit dhe funksionimit të Institucionit të Prefektit bazohen në Kushtetutën e
Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 107/2016 “Për Prefektin e Qarkut”, në legjislacionin
shqiptar në fuqi dhe në akte ligjore dhe nënligjore të Këshillit të Ministrave, të cilat
ndihmojnë në veprimtarinë e tij mbikqyrëse, kontrolluese dhe bashkërenduese në
veprimtarinë e degëve territoriale e institucioneve të tjera shtetërore si dhe veprimtarinë e tyre
me organet e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, duke pasqyruar parimet themelore të
qeverisjes vendore.

Buletini Statistikor 2019

Duke qenë se Misioni i Prefektit të qarkut është përmbushja e detyrimeve për të garantuar zbatimin e programit politik të Këshillit të Ministrave, qëllimi kryesor i këtij materiali është njohja me qarkun Gjirokastër, bashkërendimi i politikave të Qeverisë Shqiptare, monitorimi dhe vlerësimi i progresit të bërë në sektorë kyç, për vitin 2019.

Veprimtaria e Institucionit 2019

Parimet e organizimit dhe funksionimit të Institucionit të Prefektit bazohen në Kushtetutën e
Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 107/2016 “Për Prefektin e Qarkut”, në legjislacionin
shqiptar në fuqi dhe në akte ligjore dhe nënligjore të Këshillit të Ministrave, të cilat
ndihmojnë në veprimtarinë e tij mbikqyrëse, kontrolluese dhe bashkërenduese në
veprimtarinë e degëve territoriale e institucioneve të tjera shtetërore si dhe veprimtarinë e tyre me organet e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, duke pasqyruar parimet themelore të
qeverisjes vendore.