Prefekti i Qarkut është përfaqësues i Këshillit të Ministrave në nivel qarku.

Misioni i Prefektit të Qarkut është përmbushja e detyrimeve për të garantuar zbatimin e  programit politik të Këshillit të Ministrave, në nivel qarku.