THEMA

Projekti THEMA ofron një zgjidhje për rritjen dhe zhvillimin e ZN duke përdorur teknologjitë e reja. Ky projekt krijon inovacione në tri nivele:

(i) Teknologjik, duke përfshirë një formë të re të sensorëve të vendndodhjes me bazë Bluetooth dhe një mekanizëm inovativ të shpërblimit gaming.

(ii) Përmbajtësor, duke shfrytëzuar dhe pasuruar rrugët ekzistuese, duke u ofruar qasje të hapur të përmbajtjes prej agjentëve turistikë dhe operatorëve turistikë.

(iii) Në nivel social, duke promovuar socializimin dhe fuqizimin e përdoruesve. Përdoruesit përfundimtarë të THEMA janë turistë që mund të përfitojnë nga zgjidhja në mënyra të shumta, ndërsa përfituesit përfshijnë, gjithashtu operatorët turistikë dhe agjentët turistikë si dhe profesionistët e turizmit në përgjithësi. Së fundi, autoritetet vendore (Bashkia dhe Prefektura) do të përfitojnë nga rritja e  të turizmit në zonën e tyre.

Objektivi i përgjithshëm është i dyfishtë:

(i) Të përmirësoje përvojën e përgjithshme të përdoruesve që veprojne si turiste në rajonin ndërkufitar dhe

(ii) Të rritin trashëgiminë natyrore dhe kulturore të rajonit përmes teknologjisë bashkekohore dhe turizmit tematik, permes rritjes se interest te audiencës dhe ofrimin e shërbimeve të avancuara dhe cilësore për të gjithë. Inovacionet që THEMA krijon, adresojnë Objektivin e Posaçëm 2.1 nën Aksin Prioritar 2 dhe rezultojnë në përforcimin e përvojës së turistëve në zonën ndërkufitare dhe promovimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore përmes teknologjisë së re. Kjo çon në ofrimin e shërbimeve cilësore që mund të tërheqin audiencë të re (të rinjtë, tifozët e turizmit tematik) dhe zgjerojnë vizitën e tyre në këtë zonë, pasi përmes rrugëve tematike dhe aplikacionit celular paraqitet një sërë opsionesh dhe përmbajtjesh përdoruesit, ndërsa, përmes mekanizmit të shpërblimit, turistët kanë motive shtesë.

Një event nisje dhe një përmbyllës për të informuar përfituesit rreth paketave tematike THEMA dhe zgjidhjes teknologjike. Gjithashtu, organizohen evenimente të tjera promovuese për turistët dhe profesionistët e sektorit të turizmit, siç janë 2 fam trips dhe 2 ekspedita për demonstrim të shtypit dhe 2 lojëra të gjuetisë së thesarit.
• Një seri videosh prej 3 spotesh promocionale me kohëzgjatje të vogël dhe një paketë shtypi që do të shpërndahet në dy ekspozita/panaire ndërkombëtare si dhe një turne shtypi dhe materiale të tjera publicitare.
• Hartimi dhe hedhja në hartë e rrugëve që do të jenë pjesë e tre paketave tematike. Sensorët e zgjuar të vendndodhjes, me bazë Bluetooth, do të instalohen në të gjithë rrugët për navigim dhe shpërndarje në telefon celular të përdoruesit.
• Zhvillimi i aplikacionit për celular në Android dhe iOS, duke përfshirë rrugët, si dhe bashkëpunimin, shpërblimin dhe funksionalitetet e rekomandimit që mund t’u propozojnë përdoruesve rrugë të ngjashme me interesat, profilin ose kërkimet e mëparshme.
• Zhvillimi i funksioneve shtesë të integruara në aplikacionin celular për socializim dhe bashkëpunim midis përdoruesve. Këto funksionalitete përfshijnë: (i) inicimin dhe mirëmbajtjen e (hashtag) #THEMA në twitter dhe Instagram, ku përdoruesit mund të ngarkonin fotografi nga rrugët e tyre dhe të komentonin mbi fotot dhe postimet e përdoruesve të tjerë; (ii) të ftonin ose sfidonin një përdorues tjetër në eksplorimin kooperativ (iii) diskutoni me vendasit për një familjarizim më të thellë me zonën në një perspektivë natyrore, kulturore dhe etnografike.
• Përcaktimi i paketave tematike turistike. Profesionistët mund të shfrytëzojnë paketat tematike dhe rrugët e ofruara nga projekti THEMA si dhe komuniteti dinamik dhe përdorues i projektit THEMA me qëllim të promovimit të biznesit të tyre duke rritur konkurrueshmërinë e tyre në tregun e kërkuar të sektorit të turizmit.
• Përcaktimi i pakove shpërblyese virtuale dhe fizike dhe sfidat.

http://www.thema.eu.com/

CULTURAL LANDS

Cultural Lands është projekti që mundëson promovimin dhe ruajtjen e aseteve kulturore të zonës ndërkufitare ZN jo homogjene që lidhen nga një rruge të lulëzojnë në fushën e zhvillimit të turizmit.

Për më tepër, projekti mishëron krijimin e një rrjeti bashkëpunimi në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm vendor dhe rajonal në fushën e ruajtjes dhe promovimit të pasurive të ngjashme kulturore, si parakusht për zhvillimin e turizmit kulturor.

Bashkëpunimi i ZN-re demonstrohet përmes zhvillimit të një monopati tematik turistik e kulturor të ZN, në termat e zhvillimit të nje markete ndërkufitare të turizmit.

Nyjet e kësaj rruge do të jenë kryesisht ndërtesat historike me karakteristika të veçanta arkitekturore dhe kulturore, të lidhura fort me figurat historike, me qëllim të rritjes së konkurrueshmërisë së zonës së CB si destinacion turistik. Kështu, do të krijohet një rrjet bashkëpunimi që mund të zgjasë dhe shumëfishojë efektin e saj dhe të rezultojë në zonën CB/AL.

Rezultatet kryesore të pritura nga projekti CULTURAL LANDS janë:

A) 4 Projekte infrastrukturore në lidhje me rehabilitimin e ndërtesave me karakteristika të veçanta arkitektonike dhe kulturore-

Zitsa: Ndërtesa e shkollës historike “Kaplanios” në bashkësinë lokale të Grammeno

Metsovo: Ndërtesa historike “Tsanaka” dhe ndërtesa ish-kinemasë

Gjirokastër/Libohovë: Shtëpia “Avni Rustemi” Muzeu

B) 1 Plan i Marketingut për Monopatin Kulturore Turistike te ZN (Branding)

C) 1 platformë CB GIS për Shërbime Kulturore dhe Turistike (Trilinguale)

D) 2 Aplikime Multimedia / Biblioteka elektronike të Aktiviteteve Kulturore CB

E) 1 Baza Tematike e metodologjitë, teknologjitë, mjetet që lidhen me praktikat më të mira të mbrojtjes kulturore

F) 2 Seminareve të përbashkëta tematike (know-how dhe ngritja e kapaciteteve në fushën e ruajtjes inteligjente kulturore),

G) Studimet e Qëndrueshmërisë (X2) 

POLYPHONIA

Programi operacional identifikon Trashëgiminë Kulturore si bazën e një bashkëpunimi ndërkufitar. Ruajtja e trashëgimisë kulturore të përbashkët është e rëndësishme për të nxitur identitetin e përbashkët kulturor të zonës ndërkufitare, ndërkohë që përdorimi i saj i përbashkët mund të kontribuojë në rritjen e zhvillimit ekonomik. Një tipar bazë i përbashkët kulturor i zonës ndërkufitare është kënga polifonike. Meloditë e këngës polifonike janë ndër të paktat që kanë ruajtur shkallën pentatonike animitonike (një shkallë e përbërë nga pesë tone pa semitone), në repertorin botëror të polifonisë popullore.

Projekti POLYPHONIA fokusohet në ruajtjen dhe përmirësimin e këtij elementi të përbashkët kulturor të zonës ndërkufitare, si një tipar dallues i kulturës dhe burimeve potenciale të zhvillimit të turizmit.

Objektivat:

– Ruajtja dhe zhvillimi i një tradite muzikore që tenton drejt zhdukjes, si një element integral i  Zonës së Ndërhyrjes.

– Promovimi dhe vlerësimi i këngës polifonike nëpërmjet zhvillimit të karakteristikave historike, muzikore dhe kulturore, në fushën e turizmit tematik.

– Regjistrimi dhe klasifikimi i të gjitha këngëve polifonike dhe traditave që lidhen me to në Zonën e Ndërhyrjes.

– Forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar në fushat e artit, kulturës dhe turizmit duke theksuar si  muzikën polifonike ashtu edhe turizmin.

– Rritja e numrit të vizitorëve në Zonën e Ndërhyrjes.

– Përmirësimi i atraktivitetit të Zonave të Ndërhyrjes, zhvillimi i mekanizmave të TIK-ut dhe  brandimi i përbashkët POLYPHONIA, për mbështetje të strukturuar të zhvillimit të turizmit.

– Trajnimi, ndarja e njohurive dhe shkëmbimi i përvojave të profesionistëve dhe autoriteteve/organizmave (në lidhje me traditën muzikore, ruajtjen e saj dhe turizmin) në nivel lokal dhe ndërkufitar.