Analiza Vjetore e AdZM Gjirokastër
Tokë e Bekuar me Florë, Faunë e Biomonumente që do t’i ruajmë si sytë e ballit – pasuri e çmuar kombëtare!
Prefekti i Qarkut Gjirokastër Odise Kote në analizën vjetore të AdZM Gjirokastër.
Plane – Menazhimi të qëndrueshëm e prespektivë të Parqeve e Zonave të Mbrojtura.
Modernizim të Parqeve Kombetare dhe rritje të ofertës turistike.
Pjesëmarrje e bashkëpunim i komunitetit në menazhimin e zonave të mbrojtura.
Edukim ligjor i komunitetit, sensibilizim e ndërgjegjësim për mbrojtjen e ruajtjen e specieve të rralla.
Bashkëpunim me bashkitë, OJF-të, nxënësit e shkollave, organet ligjzbatuese.
Pjesëmarrje në rrjetet e Agjensive të Zonave të Mbrojtura, në projekte kombëtare e ndërkombëtare.
Rritje e numrit të vizitorëve vendas e të huaj përmes ofertës turistike, sinjalistikës, zyrave të informacionit, rrjeteve sociale, mediave.
Rritja e teritorit të zonave të mbrojtura nē Qarkun Gjirokastër.
Mbrojtja e Florës, Faunës, Biomonumenteve dhe Parqeve Kombëtare – Fytyra e bukur e tokës shqiptare!