Projekti  CULTURAL  LANDS 

 

Cultural Lands është projekti që mundëson promovimin dhe ruajtjen e aseteve kulturore të zonës ndërkufitare ZN jo homogjene që lidhen nga një rruge të lulëzojnë në fushën e zhvillimit të turizmit.

Për më tepër, projekti mishëron krijimin e një rrjeti bashkëpunimi në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm vendor dhe rajonal në fushën e ruajtjes dhe promovimit të pasurive të ngjashme kulturore, si parakusht për zhvillimin e turizmit kulturor.

Bashkëpunimi i ZN-re demonstrohet përmes zhvillimit të një monopati tematik turistik e kulturor te ZN, në termat e zhvillimit të nje markete nderkufitare te turizmit.

Nyjet e kësaj rruge do të jenë kryesisht ndërtesat historike me karakteristika të veçanta arkitekturore dhe kulturore, të lidhura fort me figurat historike, me qëllim të rritjes së konkurrueshmërisë së zonës së CB si destinacion turistik. Kështu, do të krijohet një rrjet bashkëpunimi që mund të zgjasë dhe shumëfishojë efektin e saj dhe të rezultojë në zonën CB / AL.

Rezultatet kryesore të pritura nga projekti CULTURAL LANDS janë:

4 Projekte infrastrukturore në lidhje me rehabilitimin e ndërtesave me karakteristika të veçanta arkitektonike dhe kulturore-

Zitsa: Ndërtesa e shkollës historike “Kaplanios” në bashkësinë lokale të Grammeno

Metsovo: Ndërtesa historike “Tsanaka” dhe ndërtesa ish-kinemasë

Gjirokastër/Libohovë: Shtëpia “Avni Rustemi” Muzeu

1 Plan i Marketingut për Monopatin Kulturore Turistike te ZN (Branding)

1 platformë CB GIS për Shërbime Kulturore dhe Turistike (Trilinguale)

2 Aplikime Multimedia / Biblioteka elektronike të Aktiviteteve Kulturore CB

1 Baza Tematike e metodologjitë, teknologjitë, mjetet që lidhen me praktikat më të mira të mbrojtjes kulturore

2 Seminareve të përbashkëta tematike (know-how dhe ngritja e kapaciteteve në fushën e ruajtjes inteligjente kulturore),

Studimet e Qëndrueshmërisë (X2)