KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJI NR. 107/2016 “PËR PREFEKTIN E QARKUT”

LIGJI NR.139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”

LIGJI NR. 152/2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”

LIGJI NR. 115/2014 “PËR NDARJEN ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË“

LIGJI NR. 44/2015 “KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”

KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË