Programi i Transparencës

Hyrje


Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues, monitorues dhe raportet lidhur me veprimtarinë institucionale Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të autoritetit publik Informacion për procedurat e prokurimit / procedurat konkurruese të koncesionit / partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen Vendimmarrja, procedura e ankimit, procedurat / mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me akte ligjore / nënligjore apo në lidhje me funksionet e autoritetit Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore / subvencioneve të dhëna nga autoriteti Informacione / dokumente që kërkohen shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim

 1. Struktura organizative/Organigrama
 2. Struktura e pagave
 1. Legjislacion kombëtar

 2. Kodi i Procedurave Administrative i Republikes se Shqiperise
 3. Kodi Rrugor i Republikes se Shqiperise_2005
 4. Kodi Zgjedhor i Republikes se Shqiperise
 5. Kushtetuta e Republikes se Shqiperise_2016
 6. Ligj nr. 152_dt. 30.5.2013_Per nepunesin civil
 7. Ligj_115-2014_31.07.2014 Per ndarjen administrativo territoriale
 8. Ligj_115-2014_31.07.2014
 9. LIGJI Nr. 139_2015_Per Veteqeverisjen Vendore
 10. Ligji_per_Gjendjen_Civile_-_I_ndryshuar
 11. LIGJ-Nr.-10-129-datë-11.5.2009-PËR-GJENDJEN-CIVILE
 12. Ligj-nr.-107-dt.-27.10.2016_Per Prefektin e Qarkut
 13. Vendim i KM_134_07.03.2003 “PËR VËRTETIMIN DHE LEGALIZIMIN E DOKUMENTEVE TË LËSHUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR PËRDORIM JASHTË VENDIT
 14. Vendim i KM_727_30.10.2003, I NDRYSHUAR

 15. Ligji organik
 16. Rregullore

  Koordinatori / Koordinator për të drejtën e informimit: Znj. Bejre Kurra/Sektori i Monitorimit te Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara

  E-mail:belakurra@hotmail.com

  Tel:++35584263434

  Adresa: Sheshi “Çerçiz Topulli”, Gjirokaster

  Orari: 8:00 – 16:30

  Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim): KËRKESË PËR INFORMACION

  Adresa Postare: Sheshi “Çerçiz Topulli”, Gjirokaster, 6001

  Adresa Elektronike:prefekti.gjirokaster@mb.gov.al

 1. Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë(nëse ka të tillë)
 2. Planet strategjike të punës
 3. Raporte monitorimi/auditi
 4. Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit publik
 1. Buxheti, për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara


 2. Buxheti 2020
 3. Prefektura e Qarkut Gjirokaster, Buxheti i Vitit 2020 I Njesive Te Vetqeverisjes Vendore

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

  Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik i përditësuar

  Regjistri i Parashikimeve te Prokurimit

  Lista e Shërbimeve të AP dhe tarifat përkatëse

  LISTA E SHËRBIMEVE/FUNKSIONET E DELEGUARA TË PREFEKTIT TË QARKUT
  GJENDJA CIVILE

  Zyrat e arkivit të gjendjes civile pranë institucionit të Prefektit të qarkut:

 1. • Zbatojnë metodikat e hartuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile;
 2. • Administrojnë arkivin e regjistrave dhe të akteve të gjendjes civile, nivel qendër qarku;
 3. • Lëshojnë çertifikata të shërbimit të gjendjes civile, për dokumentet që administron vetë zyra, me kërkesë të personit të interesuar ose të zyrës së gjendjes civile në bashki /njësi administrative;
 4. • Ju japin të dhëna institucioneve shtetërore dhe personave juridikë privatë, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
 5. • Pranojnë dhe shpërndajnë në zyrat e gjendjes civile në bashki/njësi administrative njoftimet, që vijnë nga institucionet e tjera shtetërore dhe anasjelltas
 6. • Kontrollojnë veprimtarinë e zyrave të gjendjes civile në bashki/ njësi administrative dhe u propozojnë organeve përkatëse marrjen e masave të nevojshme;
 7. Pranë institucionit të Prefektit të Qarkut Gjirokastër funksionojnë tre zyra të arkivit të gjendjes civile. Zyra e gjendjes civile pranë institucionit të Prefektit të qarkut Gjiokastër, zyra e N/Prefekturës me seli në Tepelenë dhe zyra e gjendjes civile e N/Prefekturës me seli në Përmet.

  VËRTETIMI I DOKUMENTEVE PËR PËRDORIM JASHTË VENDIT

  Pranë Zyrës së Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara në institucionin e Prefektit të qarkut Gjirokastër kryhet legalizimi i çertifikatave të leshuara nga zyrat e gjendjes civile në qark si dhe dokumenteve të tjera të lëshuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore në qark, për përdorim jashtë vendit.

  VENDIM Nr.134, datë 7.3.2003 “PËR VËRTETIMIN DHE LEGALIZIMIN E DOKUMENTEVE TË LËSHUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR PËRDORIM JASHTË VENDIT DHE TË DOKUMENTEVE TË HUAJA, PËR PËRDORIM BRENDA VENDIT” I NDRYSHUAR

 1. Format kërkese / Shpjeguese (procedura e kërkimit të akteve p.sh: formularë, vërtetime etj.)
 2. Format ankese / Shpjeguese
 3. Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 4. Komente/rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 5. Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 6. Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 7. Nuk perfshihet ne funksionet e AP, Prefekti Qarkut Gjirokastër

 1. Kategoritë/llojet e dokumenteve që administrohen
 2. Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)
 1. Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin / Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet
 1. Nëse autoriteti ofron ndihmë shoqërore/subvencione, publikoni procedurën për të përfituar dhe bashkëlidhni dokumentet përkatëse për aplikim
 2. Nuk perfshihet ne funksionet e AP, Prefekti Qarkut Gjirokastër

 1. Materiale & Publikime

 2. 13 petalet e para ne buqeten rurale
 3. Analiza e Punes se Institucionit te Prefektit te Qarkut viti 2019
 4. Buletin Statistikor Qarku Gjirokaster 2018
 5. Buletin Statistikor Qarku Gjirokaster 2019
 6. Evidence vjetore e akteve 2019
 7. Plan Masash Emergjencat Civile 2020
 8. Plani i Emergjencave Civile Qarku Gjirokaster 2020
 9. Plani i gatishmerise per mbrojtjen e pyjeve dhe hapesirave te tjera nga zjarret ne qarkun Gjirokaster 2020
 10. Plani Kombetar per Emergjencat Civile
 11. Projekte

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që marrin më shpesh.

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" (në vijim LDI), Autoritetet Publike (në vijim AP) duhet të publikojnë programin e transparencës, të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim Komisioneri). Gjithashtu AP-të bazuar në pikën 2 të nenit 5 të LDI duhet të publikojnë informacionin sipas veprimtarisë së tyre funksionale në kuadër të ligjit organik, si dhe të rishikojnë dhe përditësojnë herë pas here programin e transparencës në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional apo kuadrit ligjor rregullator.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

Kriteret që duhen marrë parasysh në publikimin e informacionit nga AP janë si më poshtë:

 1. nëse ka ndonjë kufizim ligjor (ligje të tjera që ndalojnë publikimin p.sh: të dhënat personale e drejta e autorit etj.)
 2. nëse ka ndonjë kërkesë ligjore për të mos u publikuar një informacion të caktuar (arsyet e mos publikimit p.sh: baza ligjore)
 3. formati i publikimit të informacionit lehtësisht të aksesueshëm (në formë linku ku përmes klikimit të ndërlidhen dokumentet)
 4. kohëzgjatja për të cilën informacioni është i vlefshëm.